plzh-CNenetdelvltnorues
W czwartek 10 stycznia 2008 roku o godz. 17.00 w gdańskim Muzeum Bursztynu zostanie podpisany w obecności Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza list intencyjny w sprawie uruchomienia inicjatywy na rzecz rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu w województwie pomorskim. Uroczystość uświetni wernisaż wystawy autorskiej Andrzeja Bossa, znanego polskiego projektanta biżuterii artystycznej.

Inicjatywa klastra Gdańska Delta Bursztynu powstała przy współpracy środowiska pomorskich bursztynników w ramach działań pilotażowych projektu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Stymulowanie innowacyjnością gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. List intencyjny zaczyna się od preambuły, w której podkreśla się znaczenie branży bursztynniczej w województwie pomorskim i jej rolę w promocji regionu i Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu oraz konieczność podnoszenia konkurencyjności branży. Strony oświadczają w dalszej części wolę uruchomienia inicjatywy prowadzącej do rozwoju klastra Gdańska Delta Bursztynu, a w szczególności tworzeniu sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności biznesowej, badawczej, edukacyjnej i kulturalnej związanej z bursztynem. Wśród głównych zadań inicjatywy sygnatariusze wymieniają, m.in. stworzenie platformy spotkań umożliwiającej nawiązywanie kontaktów i formułowanie postulatów w kwestiach istotnych dla branży bursztynniczej, wypracowanie i wdrożenie strategii rozwoju klastra, a także wyłonienie podmiotu koordynującego działania branży i inicjatywy. Warto podkreślić, że list intencyjny nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych, a warunki realizacji wspólnych przedsięwzięć będą uzgadniane przez zainteresowane podmioty i wdrażane w ramach odrębnych umów lub porozumień. Do końca kwietnia 2008 roku działania na rzecz stworzenia platformy spotkań oraz wypracowania strategii rozwoju klastra bursztynniczego będą realizowane w ramach działań pilotażowych projektu IBnGR i Urzędu Marszałkowskiego – „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. Zostanie także wypracowana koncepcja dalszego funkcjonowania inicjatywy klastrowej – sposobu jej organizacji i źródeł finansowania.


Więcej informacji:
Bursztynowa Delta