plzh-CNenetdelvltnorues

Każdy z przedsiębiorców nie ustaje w poszukiwaniach możliwości rozwoju, nowych rozwiązań i wzmocnienia sprzedaży. Śledzenie trendów na rynku, wzmacnianie kanałów sprzedaży i budowanie stabilnego rynku odbiorców, praca z zespołem profesjonalnie przygotowanych pracowników i kooperantów na nowoczesnym sprzęcie to jedyna droga gwarantująca sukces.

Część z planów i potrzeb można z powodzeniem zrealizować z uwzględnieniem dofinansowania z Unii Europejskiej – to dziś bardzo atrakcyjne źródło finansowania przedsiębiorstw. Firmy z przekonaniem sięgają po dotacje, czerpiąc z pozytywnych doświadczeń własnych lub innych. Przeświadczenie przedsiębiorcy o tym, że to jego potrzeby i plany zasługują na wsparcie, powinno iść w parze z rzetelną weryfikacją oraz ewentualną modyfikacją tych potrzeb pod kątem możliwości i preferencji w obrębie programów operacyjnych dostępnych w Polsce do 2013 roku. Zwiększy to szanse na uzyskanie dofinansowania.
Co mają zatem do zaoferowania firmom branży bursztynniczej aktualne programy funduszy strukturalnych?

Wsparcie na wyjazd na targi krajowe i zagraniczne


Wartym polecenia typem projektu, jaki można z powodzeniem zrealizować przy pomocy dotacji z UE, jest wyjazd na targi i wystawy (krajowe, jak i międzynarodowe) w charakterze wystawcy. To projekt wręcz modelowy dla branży. Decyzję o tym, aby część kosztów z tego tytułu zostało pokrytych z pieniędzy publicznych, podjęło kilka firm z regionu pomorskiego. Ujęły one swoje plany związane z targami w ramy projektu, opracowały wniosek i wystartowały w grudniu ub. r. w pierwszym tego typu konkursie na Pomorzu. Nabór wniosków okazał się sukcesem branży: na 49 projektów wybranych do dofinansowania 23 to projekty zgłoszone przez firmy bursztynnicze! Branża została zauważona, a jej potrzeby zasadne.

Katalog wydatków, jakie można pokryć z dotacji, jest szeroki i wyczerpujący. Obejmuje on co do zasady m.in.:
- koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, wstępu na teren wystaw i targów;
- transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach;
- wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna i reklama w mediach targowych;
- przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezach wystawienniczych i targowych;
- koszt organizacji i obsługi technicznej (np. wynajęcie sali, tłumacze, oprawa multimedialna, sprzątanie, podłączenie energii, wody) pod warunkiem, że koszty te są potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy
- koszty przejazdu i zakwaterowania przedstawicieli firm.

Dopuszczalne jest przygotowanie projektu na jedną bądź na kilka imprez gospodarczych, które odbywać się będą zarówno w tym roku, jak i następnych latach. Co ważne, co do zasady wydatki w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania, można ponosić już następnego dnia po złożeniu wniosku do odpowiedniej instytucji. Umożliwia to firmom dokonywanie przedpłat związanych z rejestracją na targach.

Ten typ projektu jest przewidziany w każdym z 16 regionalnych programów operacyjnych. Warto zatem sprawdzić szczegóły związane z aplikowaniem właściwe dla danego regionu i termin konkursu oraz podjąć decyzję o tym, że od dzisiaj kosztów uczestnictwa w targach nie ponosimy w całości sami.

Wsparcie na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników

Kolejnym rodzajem wsparcia, który jest możliwy do uzyskania przez firmy branży bursztynniczej, jest wsparcie na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Takie możliwości zapewnia Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty szkoleniowe mogą być realizowane na poziomie krajowym oraz na poziomie regionalnym w każdym województwie.
W ramach rekomendowanego komponentu regionalnego przewidziane są następujące typy projektów:
1) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
2) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości.

Projektodawcą może być zarówno sama zainteresowana firma bursztynnicza, jak też podmiot z zewnątrz (np. firma szkoleniowa, instytucja otoczenia biznesu). W takim przypadku podmiot spoza branży we współpracy z firmą/firmami z branży opracowuje program i zakres projektu szkoleniowego skierowanego do firm z branży w obrębie danego województwa.
Efektywnym sposobem realizacji potrzeb szkoleniowych i innych, m.in. doradczych oraz promocyjnych, jest współdziałanie firm jednej branży ze sobą. Określona część potrzeb jest przecież aktualna w przypadku każdej firmy. Połączenie sił w formie sieci współpracy czy klastra jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Co więcej, te korzyści i zalety ścisłej współpracy w wybranych obszarach są doceniane przez system funduszy strukturalnych. Zarówno na poziomie krajowym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), jak i na poziomie regionalnym (większość Regionalnych Programów Operacyjnych) istnieje możliwość dofinansowania projektów realizowanych przez i na rzecz klastrów. Skorzystanie z tej opcji może przynieść istotną zmianę jakościową dla kooperujących ze sobą firm.

Kluczem do sukcesu w dziedzinie dotacji jest dobry projekt. Jego miarą jest rzeczywista, wręcz naturalna potrzeba jego realizacji w firmie, parametry, które są wysoko oceniane w ramach poszczególnych działań w programach operacyjnych, oraz profesjonalne przygotowanie. Dotacja, będąca efektem wysokiej jakości projektu, to zaś najlepsza zachęta do sięgania po kolejną, aby łatwiej było wzmacniać i rozwijać firmę. Życzę Państwu wielu dobrych projektów, właściwych decyzji i powodzenia!

Monika Listwoń
Dyrektor ds. Funduszy Europejskich
Oliwska Grupa Konsultingowa

www.ogk.com.pl