plzh-CNenetdelvltnorues
29 czerwca 2007 w sali seminaryjnej B7 Międzynarodowych Targów Gdańskich odbędzie się – zgodnie z §12 pkt 2 statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków – coroczne Walne Zebranie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Zebranie rozpocznie się o godzinie 17.00, w przypadku braku quorum drugi termin zebrania przewidziany jest na godzinę 17.30.
W programie przewidziano m.in.: podsumowanie roku 2006, przedstawienie planu pracy na rok 2007, sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wolne wnioski.

Więcej informacji na www.amber.org.pl