plzh-CNenetdelvltnorues
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

Można uzyskać środki na projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R (badania i rozwój), w tym opracowanie i aktualizacje oprogramowania, wprowadzenie innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR oraz zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R. Termin składania wniosków od 12 maja 2008 r.

Dofinansowanie będzie udzielane na dwa typy projektów:

Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności badawczo-rozwojowej już prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej poniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Aby móc uzyskać takie wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Wsparcie ma zachęcić przedsiębiorców do poszerzania i rozwoju działalności badawczej poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do jej prowadzenia, tj. zarówno inwestycji infrastrukturalnych związanych np. z budynkiem, w którym będzie prowadzona działalność badawczo-rozwojowa, jak również samego sprzętu wykorzystywanego w działalności badawczej, a także potrzebnych działań doradczych, czy szkoleniowych.
Drugi typ projektów dotyczy wdrażania projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego. Dofinansowane będą mogły być niezbędne działania doradcze czy szkoleniowe dotyczące opracowania wzoru, a także inwestycje związane z uruchomieniem produkcji według nowo opracowanego wzoru. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem wzoru do produkcji. Projekty w zakresie wzornictwa muszą składać się z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz fazy wdrożenia tego wzoru do produkcji. W ramach projektu przedsiębiorca musi skorzystać z usług doradczych w zakresie wzornictwa lub dysponować wykwalifikowaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie projektów w zakresie wzornictwa przemysłowego może być udzielone pod warunkiem, że projekt jest opłacalny.
O dofinansowanie w ramach Działania 4.2 mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na ten temat:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Materiały PARP