plzh-CNenetdelvltnorues

Koncentracje bursztynów na terenie Polski związane są z utworami paleogeńskimi (nagromadzenia in situ) i czwartorzędowymi (nagromadzenia wtórne). Bursztynonośne osady górnego eocenu występują pod dość dużym nadkładem na Pobrzeżu Bałtyku i na obszarze północnej Lubelszczyzny. Rozsypiskowe koncentracje w osadach czwartorzędu związane są z osadami kopalnych i współczesnych plaż na wybrzeżu Bałtyku. Ich powstanie wiąże się z redepozycją bursztynonośnych utworów paleogenu w czasie zlodowaceń plejstoceńskich. Według wymogów prawa (obowiązujących  od  1.01.2002 r.), maksymalna głębokość dokumentowania złóż bursztynu wynosi 30 m, a minimalna wydajność dla zasobów bilansowych – 80 g/m2 i dla pozabilansowych – 40 g/m2.

Geologiczne  zasoby  bilansowe na koniec  2011 r. wyniosły 1 118 t bursztynu udokumentowanego w  czterech  złożach: Górka Lubartowska, Możdżanowo, Wiślinka I i Przeróbka-SL. Złoże Górka Lubartowska (woj. lubelskie), rozpoznane w kategorii D, tworzą mułkowo-piaszczyste osady deltowe górnego eocenu, zawierające bursztyn. Warstwa bursztynonośna występuje na znacznej głębokości, poniżej złoża piasków budowlanych o  średniej miąższości 12,4 m. Na powierzchni 295,88 ha zasoby bursztynu ustalono na 1 088 t przy średniej zasobności 376,8 g/m2.

Występowanie bursztynu w rejonie Możdżanowa jest związane z niewielką krą glacjalną – porwakiem osadów górnoeoceńskich w obrębie utworów czwartorzędowych.  W  złożu udokumentowano 10 t bursztynu. Zasoby perspektywiczne w obrębie całej kry, ocenia się na ponad 20 t. Złoże  Wiślinka I ma charakter rozsypiskowy w osadach czwartorzędowych. Jego eksploatacja została zaniechana, a pozostałe zasoby wynoszą  2,7 t. Złoże Przeróbka-SL, udokumentowane na obszarze 12,8 ha, ma również genezę rozsypiskową. Nagromadzenia bursztynu spotyka się również na plażach bałtyckich od Kołobrzegu do granicy  państwowej  na Mierzei Wiślanej,  gdzie występuje on w osadach kopalnych i współczesnych plaż. Uzysk bursztynu zbieranego na plażach wynosi szacunkowo kilka (4 – 6) ton rocznie – oficjalnie pochodzi ze skupu od zbieraczy.

Stopień rozpoznania zasobów bursztynu i stan zagospodarowania złóż:

2257 1Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, www.pgi.gov.pl