plzh-CNenetdelvltnorues
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym".

Jest to program umożliwiający pozyskanie wsparcia na rozwój powiązań kooperacyjnych, czyli klastrów. O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje przedsiębiorców spełniające kryteria wskazane w regulaminie konkursu, a więc w przypadku branży bursztynniczej: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu oraz Gdańskie Centrum Bursztynu.

Dofinansowanie będzie udzielane na następujące typy projektów:
1. zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją,
2. doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania,
3. udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń,
4. zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej,
5. infrastruktura sieci szerokopasmowych,
6. działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu,
7. zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania,
8. organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania.

W kontekście potrzeb branży interesujące mogą być punkty 1, 3 oraz 4, dzięki którym możliwe byłoby wyposażenie wspólnego laboratorium wzorniczego i przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi maszyn tam zainstalowanych, zaproszenie przedstawicieli różnych środowisk jubilerskich z całego świata na tzw. "wymianę doświadczeń", dzięki czemu można by lepiej wypromować bursztyn i branżę, oraz np. wyposażyć laboratorium badania bursztynu.
Aby możliwe było aplikowanie, musi się zebrać grupa składająca się z minimum 10 przedsiębiorców,jednej instytucji otoczenia biznesu i jednej instytucji naukowo-badawczej. Dobiegający końca projekt pilotażowy pozwolił opracować kilka dokumentów przydatnych w ubieganiu się o to dofinansowanie i pozyskanie dodatkowych punktów.

Szczegółowe informacje i dokumentację do działania znajdą Państwo na stronie PARP.

Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą, szczególnie że część wydatków ponoszonych w ramach tego działania może być refundowana w 100%.