plzh-CNenetdelvltnorues
Wielu uczestników konferencji „Klastry – recepta na sukces Pomorza!?” chwaliło inicjatywę klastra bursztynniczego. – Gdy dowiedziałem się, że IBnGR chce ją zainicjować wśród trójmiejskich bursztynników, uznałem to za „mission impossible” - stwierdził jeden z konsultantów.

25 czerwca w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe”. Podczas jej trwania zaprezentowano dorobek trzech inicjatyw, które w ramach tego projektu udało się rozwinąć: klastrów „Gdańska Delta Bursztynu”, „Żywność Pomorza” i „Biotechnologia, Farmacja i Kosmetyki”. Uczestnicy spotkania często wskazywali na sukces inicjatywy „Gdańska Delta Bursztynu”, uznając ją za jedną z kluczowych dla klastrów Pomorza. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji na temat rekomendacji dla polityki klastrowej w województwie pomorskim i doświadczeń oddolnej inicjatywy klastrowej "Dolina Lotnicza".

Wsparcie klastrów z funduszy strukturalnych


Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Tomasza Sypuły z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił dostępne w ramach obsługiwanych przez agencję programów możliwości wsparcia rozwoju klastrów z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Prelegent poinformował zebranych o zasadach dofinansowania projektów w ramach działania 5.1. PO IG 2007- 2013: wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (piszemy o tym: Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych). Tomasz Sypuła podkreślił, że na realizację projektów w ramach tego działania PARP do końca roku zostanie przeznaczonych 104,3 miliona euro, przy czym maksymalna wartość wsparcia na część inwestycyjną wynosi 20 milionów złotych, na część szkoleniową – 1 milion złotych oraz doradczą – 400 tysięcy. Wnioskodawca może też ubiegać się dofinansowanie kosztów operacyjnych i administracyjnych w wysokości 5% wartości projektu. Wniosek jest rozpatrywany w systemie „0-1” (zgodny/ lub niezgodny z założeniami programu) w ciągu 3 miesięcy od jego złożenia.

Motor rozwoju gospodarczego Pomorza

Na zakończenie konferencji Maciej Dzierżanowski z IBnGR zaprosił uczestników inicjatyw klastrowych do dyskusji w ramach panelu zatytułowanego „Działania niezbędne dla rozwoju konkurencyjnych skupisk przedsiębiorstw”. Jego uczestnicy zgodnie orzekli, że klastry będą motorem rozwoju gospodarczego Pomorza. Za pozytywne efekty tego typu inicjatyw uznano budowanie szerszych relacji z władzami samorządowymi oraz wyłonienie grupy osób i firm, silnie utożsamiających się z realizowanym projektem. Wśród głównych barier dla rozwoju klastrów, wspólnych dla wszystkich branż, wymieniano najczęściej niski stopień integracji środowisk branżowych i słabe organizacje je reprezentujące, ograniczony dostęp do zasobów ludzkich oraz niewielką współpracę lub jej całkowity brak na linii biznes – sektor uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych.

Klastrowanie klastrów

Robert Pytlos, pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. bursztynu, podzielił się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z rozwijaniem inicjatywy „Gdańska Delta Bursztynu”. – Dzięki Annie Golec, Maciejowi Dzierżanowskiemu i Marcinowi Kapuścińskiemu, konsultantom z IBnGR, wreszcie mogliśmy spojrzeć profesjonalnie na branżę bursztynniczą jak na każdą inną w Polsce. Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie klastra, wypracowaliśmy jego strategię zawartą w blisko 70-stronicowym dokumencie i pracujemy obecnie nad formą prawną biura klastra. Doszło też między nami do wymiany zainteresowań: bursztynnicy docenili sens mozolnego analizowania lub tworzenia tabel i macierzy, a nasi konsultanci pokochali bursztyn – podsumował przedstawiciel Prezydenta Gdańska. Na zakończenie wystąpienia zaapelował on do przedstawicieli klastrów z innych branż, aby następnym etapem wspólnych działań było tzw. „klastrowanie klastrów”. Jego zdaniem jedną z platform współpracy może być wypracowanie wspólnego pakietu upominków, tzw. „gift box”, charakterystycznych dla Pomorza, który turyści mogliby kupować jako prezent dla bliskich lub pamiątkę ze swojej wizyty w Gdańsku. W takim pakiecie mogłyby znaleźć się, np. wyrób jubilerski z bursztynem, bursztynowe piwo, „Gold Wasser”, miniatury gdańskich mebli i kaszubska tabakiera.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja surowca bursztynowego i tradycyjnych gdańskich przedmiotów dekoracyjnych, wykonanych z bursztynu oraz regionalnej żywności. Organizatorzy dziękują firmie Wikwol z Gdańska za przygotowanie prezentacji bursztynowej.

Cały projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego UE oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Materiały IBnGR