plzh-CNenetdelvltnorues
Promocja bursztynu w Chinach - stoisko S&A w polskim pawilonie na Expo w Szanghaju

Do roku 2015 Ministerstwo Gospodarki przeznaczy na promocję 15 wybranych branż – w tym jubilerskiej i bursztynniczej – ok. 410 mln zł. To wyjątkowa szansa na zrealizowanie marzeń o profesjonalnej międzynarodowej promocji bursztynu.

„Fundusze, o których mówimy, nie mają precedensu, jeżeli chodzi o budżety promocyjne, jakimi do tej pory dysponowaliśmy” – powiedział naczelnik Wydziału Promocji Gospodarki MG Igor Mitroczuk na konferencji poświęconej poddziałaniu 6.5 PO IG w Warszawie. Dodał, że dotychczas średni poziom rocznych wydatków na promocję gospodarki to ok. 50 mln zł w dobrym roku, tymczasem łącznie w obydwu poddziałaniach 6.5.1 i 6.5.2 do dyspozycji 15 branż do 2015 r. pozostaje ok. 410 mln zł.

Tak duży projekt promocyjny jest realizowany po raz pierwszy i odbędzie się to we współpracy z partnerami społecznymi. Wspieranie działań promocyjnych nie może odbywać bez udziału samych zainteresowanych. Uczestnicy rynku najtrafniej potrafią ocenić swoje potrzeby. Dlatego chcemy współpracować z izbami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców polonijnych i innymi partnerami społecznymi zapewnił wicepremier Waldemar Pawlak.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki przez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz zapewnienie dostępu do informacji o Polsce. Wiceminister gospodarki Rafał Baniak powiedział, że ważnym celem jest także stworzenie polskich specjalności eksportowych – w gronie wyselekcjonowanych 15 spośród 27 rozpatrywanych branż jest także branża jubilerska. „Zakładamy, że dzięki środkom finansowym z programu IG działania podejmowane przez przedsiębiorców i administrację rządową przyczynią się do rozpoznawalności marki ‘Polska’ zagranicą” – wyraził nadzieję wiceszef resortu gospodarki.

Całość projektu została podzielona na dwa poddziałania: 6.5.1 Promocja gospodarki na rynkach międzynarodowych oraz 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. W ramach pierwszego poddziałania realizowane będą działania mające na celu poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o Polsce i możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych. Zostaną one zrealizowane m.in. poprzez opracowanie założeń kompleksowego programu promocji Polski w świecie, w tym przeprowadzenie badań wizerunkowych wśród grup docelowych w krajach priorytetowych, opracowanie atrybutów marki Polska, podstawowych kierunków i narzędzi komunikacji tej marki, w tym loga i hasła promocyjnego. Ich częścią stanie się także organizacja i wsparcie imprez promocyjnych o charakterze ogólnym w kraju i za granicą zwiększających stopień rozpoznawalności Polski w świecie. Planowane są także kampanie informacyjno-promocyjne w mediach zagranicznych oraz przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych do wykorzystania w promocji bezpośredniej (m.in. publikacji prawnych, makroekonomicznych, sektorowych, poradnikowych, filmów i spotów reklamowych) promujące Polskę jako wiarygodnego partnera gospodarczego i atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji. 

Z kolei w ramach poddziałania 6.5.2 pomoc udzielana będzie przedsiębiorcom w formie pomocy de minimis na udział w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Celem jest wspieranie udziału przedsiębiorców w branżowych programach konkretnej branży lub grupy produktowej, umożliwiające wykreowanie polskich specjalności eksportowych, natomiast w programach promocyjnych ogólnych promowana będzie Polska i polska gospodarka w trakcie imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą. Ministerstwo spodziewa się, że udzielana w ramach poddziałania pomoc przyczyni się do poprawy wizerunku Polski i polskiej gospodarki, jak również zintensyfikuje proces internacjonalizacji przedsiębiorstw, zwiększy ich konkurencyjność oraz przyczyni się do wykreowania polskich specjalności eksportowych. Przedsiębiorcom będzie udzielana pomoc finansowa na udział w programie promocji branżowym i o charakterze ogólnym.

Wiceminister Baniak wyjaśnił, że branżowy program promocji obejmuje dofinansowanie udziału w działaniach promocyjnych: max.60 proc. wydatków kwalifikowanych i do sumy 300 tys. zł na udział w jednym branżowym programie pomocy. Z kolei dofinansowanie udziału przedsiębiorców w działaniach promocyjnych w kraju i zagranicą nie może przekraczać 50 proc. wydatków kwalifikowanych i kwoty 25 tys. zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Budżet przeznaczony na te działania to 198 mln zł w poddziałaniu 6.5.1 i 162 mln zł w poddziałaniu 6.5.2.

Branże jubilerska i bursztynnicza zostały beneficjentami tego projektu dzięki intensywnym zabiegom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, które w lutym br. złożyło wymagane przez Ministerstwo Gospodarki opracowanie na temat branży jubilersko-bursztynniczej jako „gałęzi polskiej gospodarki, mającej potencjał, by w jej obrębie wykreować polskie specjalności eksportowe”.